STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM


Trgov. dr. u vlasništvu Općine Krašić


Proračun

Javna nabava

UdrugeDigitalna pristupačnost

u slikama

PPUO - PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE KRAŠIĆ


Općina Krašić Prostorni plan - shema

Općina Krašić Prostorni plan - 1

Općina Krašić Prostorni plan - 2

Općina Krašić Prostorni plan - 3

Općina Krašić Prostorni plan - 4

Općina Krašić Prostorni plan - 5

Općina Krašić Prostorni plan - 6

Općina Krašić Prostorni plan - 7

Općina Krašić Prostorni plan - 8

Općina Krašić Prostorni plan - 9

Općina Krašić Prostorni plan - 10

Općina Krašić Prostorni plan - 11

Općina Krašić Prostorni plan - 12

Općina Krašić Prostorni plan - 13

Općina Krašić Prostorni plan - 14

Općina Krašić Prostorni plan - 15

Općina Krašić Prostorni plan - 16

Općina Krašić Prostorni plan - 17

Općina Krašić Prostorni plan - 18

Općina Krašić Prostorni plan - 19

Općina Krašić Prostorni plan - 20

Općina Krašić Prostorni plan - 21

Općina Krašić Prostorni plan - 22

Općina Krašić Prostorni plan - 23

Općina Krašić Prostorni plan - 24

Općina Krašić Prostorni plan - 25

Općina Krašić Prostorni plan - 26

Općina Krašić Prostorni plan - 27

Općina Krašić Prostorni plan - Energetski sustavi i mreže

Općina Krašić Prostorni plan - Korištenje i namjena prostora

Općina Krašić Prostorni plan - Sustav pošte i telekomunikacija

Općina Krašić Prostorni plan - Uvjeti za korištenja, uređenja i zaštite prostora 1

Općina Krašić Prostorni plan - Uvjeti za korištenja, uređenja i zaštite prostora 2

Općina Krašić Prostorni plan - Uvjeti za korištenja, uređenja i zaštite prostora 3

Općina Krašić Prostorni plan - Vodnogospodarstvo

PROČIŠĆEN  TEKST  IZMJENA I DOPUNA

JAVNA RASPRAVA O  VII. IZMJENAMA I DOPUNAMA PROSTORNOGA PLANA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE